# Name
1428 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
1429 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าดูสถานที่การจัดพิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท. ระดับชาติ และการการจัดการแข่งขัน โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!) ระดับชาติ