# Name
885 โครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
886 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับวัคซีน PFIZER เข็มแรก