# Name
1556 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดเตรียมความพร้อมพิธีเปิดเข้าสู่งานวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
1557 การรายงานตัว การลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมวาสิฏฐี