# Name
1234 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลางและภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566
1235 การประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566