# Name
1426 เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานฝีมือ ระดับ ปวช. ปวส. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และรวมไปถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานอื่นๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2566
1427 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2566