# Name
807 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารและสำนักงานต่างในวิทยาลัยฯ
808 รับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)