# Name
1422 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1423 พิธีเปิดที่พัก งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่35