# Name
1500 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) ในครั้งนี้
1501 ร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567