# Name
1417 โครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2566 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธาน ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ
1418 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี