# Name
1610 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้มอบทุนการศึกษา รางวัล “เพชรอาชีวะ” โครงการ “การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานในศตวรรษที่ 21” โดยมีนางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 10,000 บาท
1611 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาในการสอบปลายภาคของ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566