# Name
938 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุึรกิจ
939 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565