# Name
1034 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2565
1035 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ารับการประเมินการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2565