# Name
1083 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
1084 การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2567