# Name
1496 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานขับรถยนต์ เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1497 16 มกราคม วันครู พ.ศ. 2567