# Name
1167 ส่งมอบเครื่องมือช่างโครงการฝึกอาชีพตัดผม ชาย - หญิง กิจกรรมสนับสนุนโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ
1168 โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566