# Name
1228 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1229 การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566