# Name
1647 การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
1648 การประชุมการเตรียมความพร้อม มอบธงลูกเสือช่อสะอาด