# Name
656 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน
657 กำหนดการเข้าห้องเรียน ช่วงสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)