# Name
1015 ประชุมหารือวางแผนจัดทำแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1017 การประชุมการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)