# Name
1442 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีการอาชีพวังส์เกมส์
1443 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้ประสานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง