# Name
1476 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง โดยมีนายวรากร โชติสีนิล ครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One วิทยาลัยการเทคนิคอุตรดิตถ์ เป็นผู้บรรยายหัวข้อ Strong Network To Be Number One (การพัฒนาเครือข่ายTo Be Number One อย่างเข้มแข็ง)
1477 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กับ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน