# Name
1202 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1203 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกับบริษัท บี-ควิก จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม