# Name
1524 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
1525 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูแต่ละแผนกได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข