# Name
1809 การประชุมติดตามความคืบหน้าสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น
1810 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา